Podržani projekti:

  1. Opština Koceljeva, Osnovna škola „Mića Stanojlović“ Koceljeva i Romski centar za razvoj i demokratiju Koceljeva

Inkluzija kroz podršku u obrazovanju
Opšti cilj projekta: Obrazovna inkluzija romske dece u opštini Koceljeva (181,344.87 EUR)

  1. JKP “Kruševac”, Grad Kruševac i NVO “Treehouse”

“Empower!” Socijalno-ekonomska inkluzija Roma i siromašnog seoskog stanovništva kroz recikliranje
Opšti cilj projekta: Unapređenje ekonomske i socijalne inkluzije Roma i najugroženijeg siromašnog seoskog stanivništva jačanjem i integrisanjem njihove uloge u javno recikljiranje u zajednici u saradnji sa javnim sektorom (174,742.23 EUR)

  1. Opština Ruma, Nacionalni savet mladih Srbije, Udruženje Roma Ruma

“Više iskustva za više mogućnosti!”- Unapređenje socijalne inkluzije i zapošljivosti Roma u Rumi
Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalne inkluzije i zapošljivosti Roma kroz inicijative aktivne inkluzije u Rumi (130,953.22 EUR)

  1. Opština Alibunar, Opština Kovin i Udruženje „Leader+“ Banatski Karlovac

“Fair Oil Serbia”: dostupna rešenja zelene ekonomije za pametna, održiva i inkluzivna radna mesta seoskog romskog stanovništva.
Opšti cilj projekta: Podrška, ubrzavanje i promovisanje stvaranja pametnih, održivih i inkluzivnih (eng. SSI) radnih mesta i stalnih prihoda za seosko romsko stanovništvo (143,847.00 EUR)

  1. Danski savet za izbeglice i Grad Kraljevo

Osnaživanje romske zajednice za socio-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine u gradu Kraljevu
Opšti cilj projekta: Omogućiti marginalizovanim i ugroženim grupama i lokalnoj zajednici aktivno učešće u društveno-ekonomskom razvoju i zaštiti životne sredine u gradu Kraljevu (182,692.72 EUR)

  1. Romski ženski centar “Bibija”, Udruženje Roma Novi Bečej i Romski ženski centar Veliki Crljeni

Ekonomsko osnaživanje Romkinja: veći kapaciteti za zapošljavanje i samozapošljavanje
Opšti cilj projekta: Unapređenje društveno-ekonomskog razvoja i socijalne inkluzije romske zajednice, posebno Romkinja (81,068.54 EUR)

  1. Udruženje Roma Braničevskog okruga i Opština Požarevac

Podrška obrazovnoj inkluziji Roma na svim nivoima obrazovanja i podrška samošapošljavanju u Požarevcu – “Naše pravo da živimo bolje”
Opšti cilj projekta: Unapređena obrazovna inkluzija i smanjenje siromaštva među Romima u Požarevcu (101,970.29 EUR)

  1. Centar za edukaciju Roma i Romski informativni centar – RIC

Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji
Opšti cilj projekta: Obezbeđivanje socijalne inkluzije marginalizovanih grupa i zajednica sa jačanjem romske kulture, identiteta i aktivna društveno-ekonomska integracija Roma u srpsko društvo (134,832.30 EUR)

  1. Humanitarna organizacija “Dečje srce” i Srednja stručna škola Beograd

“Znati više, moći više!” – podrška obrazovnoj inkluziji mladih Roma
Opšti cilj projekta: Podrška socijalnoj i obrazovnoj inkluziji mladih Roma radi boljeg pristupa tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja (130,446.63 EUR)

  1. World Vision Osterreich, Institut za Zapadni Balkan, Fondacija Agroinvest Srbija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” Vršac i Kulturno-informativni centar “Pralipe” Pirot

Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma: stvaranje mogućnosti za veći nivo pohađanja i smanjenje stope napuštanja škole (RECI)
Opšti cilj projekta: Doprinos socijalnoj inkluziji Roma u srpsko društvo i doprinos smanjenju visoke stope nezaposlenosti i siromaštva među Romima (194,529.47 EUR)