Korisničke institucije ovog projekta su:

 • Jedinica za sprovođenje IPA projekata u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja (MINRZBS);
 • Dobitnici grantova na lokalnom i regionalnom nivou u Srbiji;
 • Državne i lokalne institucije zadužene za regulisanje i pružanje socijalnih usluga;
 • Centri za socijalni rad (CSR) kao i lokalne kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ);
 • Lokalne samouprave (LS) kao i Stalna konferencija gradova i opština;
 • Pružaoci socijalnih usluga u zajednici;
 • Kancelarija za ljudska i manjinska prava
 • Ministarstvo za regionalni razvoj Srbije

Pozitivan uticaj za korisnike

 • Jačanje kapaciteta lokalnih samouprava da identifikuju socijalne potrebe i iskoriste budžetske i ostale resurse za širenje obima socijalnih usluga u zajednici.
 • Bolja efikasnost i veći stepen saradnje između stručnih osoba i lokalnih zajednica.
 • Unapređena održivost socijalnih usluga u zajednici.
 • Bolje upravljanje sektorom i veća ujednačenost kvaliteta pružanja usluga od strane resornih ministarstava i institucija.
 • Bolja dostupnost socijalnih usluga u zajednici i veći kapacitet lokalnih samouprava za efektivnu koordinaciju lokalnih inicijativa protiv socijalne eksluzije.

Projekat će pružiti pomoć državnim i lokalnim vlastima da omoguće veću socijalnu inkluziju ugroženih grupa, uključujući Rome, širenjem obima i jačanjem inicijativa u zajednici, osmišljenih kao odgovor za njihove konkretne potrebe. Projekat obezbeđuje jačanje kapaciteta lokalnih samouprava u upravljanju merama politike socijalne inkluzije, a lokalnim samoupravama i pružaocima socijalnih usluga pomaže u osmišljavanju inicijativa socijalne inkluzije u zajednici u skladu sa identifikovanim potrebama na lokalnom nivou kroz uspostavljanje lokalnih partnerstava i jače međusektorsko umrežavanje. U okviru ove mere biće organizovane posebne obuke za voditelje slučaja u centrima za socijalni rad koji će se baviti inkluzijom Roma.