Aktivnosti u okviru OBLASTI 2 će:

 • Predložiti razvoj inicijativa aktivne socijalne inkluzije lokalnog romskog stanovništva, posebno se usredsređujući na pojedince ili porodice koji su korisnici novčane socijalne pomoći, socijalnih stanova itd;
 • Uključiti aktivnosti koje su posebno usmerene ka ugroženim migrantima i Romima, pri odabiru korisnika, angažovanju zaposlenih i pružanju usluga, uključujući dostupnost informacija na romskom jeziku;
 • Omogućiti da najmanje 50% korisnika usluga budu žene;
 • Omogućiti da korist od ovih inicijativa bude dostupna uopšteno Romima, a posebno stanovnicima romskih naselja (uključenih kroz promotivne aktivnosti sprovedene u naseljima);
 • Predložene aktivnosti će za cilj imati aktivno učešće Roma u društvenom životu.

Ciljevi projekata u okviru OBLASTI 2:

1. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA (UNAPREĐENJE ZAPOŠLJIVOSTI)

Projekti u ovoj oblasti kao cilj imaju sledeće:

 • Povećanje i utvrđivanje prisustva Roma u obrazovnom sistemu, sa posebnim akcentom na devojčicama (npr. smanjenje procenta napuštanja škole kod dece; doprinos razvoju sakupljanja rodno osetljivih podataka o inkluziji romske dece u obrazovni sistem; rešavanje pitanja ponovne inkluzije dece koja su napustila sistem, učenika osnovne škole koji su prerasli starosnu granicu, neregistrovane dece; podrška deci sa posebnim potrebama da se uključe u nastavu u redovnim osnovnim školama; pružanje konkretne pomoći porodicama te dece, uključujući obroke, užine, udžbenike, školski pribor i opremu, vannastavne aktivnosti, prevoz, smeštaj u domovima učenika itd.);
 • Pružanje podrške obrazovnim institucijama pri uključivanju Roma u obrazovni sistem (npr. organizovanje obuka za zaposlene u institucijama na temu inkluzije romske dece, roditelja i lokalnih zajednica; podizanje svesti o višeslojnosti ekskluzije kod npr. devojčica Romkinja; promovisanje uloge i izgradnja kapaciteta ikluzivnih timova u lokalnim školama; uspostavljanje zajednica prakse uključujući institucije, stručnjake i osobe koje obavljaju stručan rad; pružanje materijalne pomoći školama u blizini romskih naselja koje pohađa značajan broj romske dece; razvoj programa i priručnika za dvojezičnu nastavu u određenim predmetima; pružanje podrške romskim nastavnicima u obuci i praksi; povećanje broja pedagoških asistenata);
 • Primenu mera afirmativne akcije (npr. iniciranje i podrška pozitivnim aktivnostima za zapošljavanje Roma u obrazovnom sektoru, lokalnoj policiji, lokalnim javnim komunalnim preduzećima, uključivanje mladih i odraslih Roma u neformalno obrazovanje kako bi razvili važne veštine, itd.).

2. PODSTICAJ I PODRŠKA ZAPOŠLJAVANJU I SAMOPREDUZETNIŠTVU

Projekti u okviru ove mere mogu uključiti sledeće:

 • Predlog mera za podršku društveno-korisnom radu (npr. lokalne samouprave ili lokalna javna komunalna preduzeća nude, uz nadoknadu, obavljanje nisko kvalifikovanih poslova radi postizanja ciljeva koji su posebne prirode ili ih ne mogu obaviti njihovi zaposleni – društveno-koristan rad obično uključuje aktivnosti na zaštiti ili čuvanju kulturnog nasleđa, očuvanje životne sredine, održavanje javnih objekata, istraživanje, obuka i prekvalifikacija, itd.);
 • Obuka ili prekvalifikacija pojedinaca zainteresovanih za pokretanje malih ili mikro poslova u ključnim oblastima (kao što su fiskalni zakon, računovodstvo, poslovno upravljanje itd.);
 • Obezbeđivanje mikro donacija za “start-up” aktivnosti;
 • Pružanje usluga poslovnog savetovanja radi daljeg jačanja i širenja već postojećih aktivnosti (među uslugama koje se mogu pružiti: pomoć u izradi poslovnog plana, razrada marketing strategije, poslovno mentorstvo itd.);
 • Pilot testiranje uvođenja „Romskih medijatora za rad“ u lokalne kancelarije Nacionalne službe za zapošljavanje ili centre za socijalni rad koji će uspostaviti interakciju između ovih institucija i Roma pojedinaca kojima je potrebna socijalna pomoć, predstaviti program medijacije za Rome koji povezuje Rome koji traže posao sa potencijalnim poslodavcima i pružiti podršku prilikom tranzicije od socijalne pomoći do posla.

3. AKTIVNO UČEŠĆE U DONOŠENJU ODLUKA ZA LOKALNI EKONOMSKI RAZVOJ

Projekti u okviru ove mere mogu uključiti sledeće:

 • Pomoć u redefinisanju postojećih lokalnih akcionih planova ili izrada novih (npr. uključivanje Roma pojedinaca ili organizacija civilnog društva u izradu i sprovođenje mera politike zapošljavanja, u saradnji sa civilnim društvom, relevantnim institucijama i poslovnim sektorom);
 • Razmatranje mogućnosti smanjenja lokalnih poreza i taksi kako bi se olakšalo zapošljavanje ili samozapošljavanje Roma (npr. zajednička izrada i primena podsticaja za Rome i Romkinje koji sakupljaju reciklažni materijal u okviru planova za upravljanje otpadom an lokalnom nivou);
 • Povećana zastupljenost i aktivna inkluzija Roma u politički život (npr. informisanje lokalnog romskog stanovništva o izbornom procesu i pravima glasača; podrška uvođenju namenskog programa stažiranja u lokalnu javnu administraciju itd.);
 • Podrška romskim NVO i OCD u podizanju nivoa znanja javnosti o problem diskriminacije (npr. obuka zaposlenih u državnim i lokalnim institucijama vlasti koji sarađuju sa romskim stanovništvom da podignu svest javnosti o višestrukim problemima diskriminacije; razvoj obrazovnih programa i materijala za obuku mladih ljudi na temu govora mržnje; obuka za lokalne medije na temu uspostavljanja samokontrole govora mržnje i mehanizama sprečavanja itd.).

Svi projekti u ovoj oblasti doprineće postizanju konkretnih ciljeva koji se mere sledećim pokazateljima:

 • Najmanje 10% više Roma je uključeno u inicijative u zajednici kroz mere aktivne inkluzije

Ukupni iznos doprinosa EU za 10 podržanih projekata u okviru ove oblasti je 1.456.427,27 EUR

Podržani projekti:

 1. Opština Koceljeva, Osnovna škola „Mića Stanojlović“ Koceljeva i Romski centar za razvoj i demokratiju Koceljeva

Inkluzija kroz podršku u obrazovanju
Opšti cilj projekta: Obrazovna inkluzija romske dece u opštini Koceljeva (181,344.87 EUR)

 1. JKP “Kruševac”, Grad Kruševac i NVO “Treehouse”

“Empower!” Socijalno-ekonomska inkluzija Roma i siromašnog seoskog stanovništva kroz recikliranje
Opšti cilj projekta: Unapređenje ekonomske i socijalne inkluzije Roma i najugroženijeg siromašnog seoskog stanivništva jačanjem i integrisanjem njihove uloge u javno recikljiranje u zajednici u saradnji sa javnim sektorom (174,742.23 EUR)

 1. Opština Ruma, Nacionalni savet mladih Srbije, Udruženje Roma Ruma

“Više iskustva za više mogućnosti!”- Unapređenje socijalne inkluzije i zapošljivosti Roma u Rumi
Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalne inkluzije i zapošljivosti Roma kroz inicijative aktivne inkluzije u Rumi (130,953.22 EUR)

 1. Opština Alibunar, Opština Kovin i Udruženje „Leader+“ Banatski Karlovac

“Fair Oil Serbia”: dostupna rešenja zelene ekonomije za pametna, održiva i inkluzivna radna mesta seoskog romskog stanovništva.
Opšti cilj projekta: Podrška, ubrzavanje i promovisanje stvaranja pametnih, održivih i inkluzivnih (eng. SSI) radnih mesta i stalnih prihoda za seosko romsko stanovništvo (143,847.00 EUR)

 1. Danski savet za izbeglice i Grad Kraljevo

Osnaživanje romske zajednice za socio-ekonomski razvoj i zaštitu životne sredine u gradu Kraljevu
Opšti cilj projekta: Omogućiti marginalizovanim i ugroženim grupama i lokalnoj zajednici aktivno učešće u društveno-ekonomskom razvoju i zaštiti životne sredine u gradu Kraljevu (182,692.72 EUR)

 1. Romski ženski centar “Bibija”, Udruženje Roma Novi Bečej i Romski ženski centar Veliki Crljeni

Ekonomsko osnaživanje Romkinja: veći kapaciteti za zapošljavanje i samozapošljavanje
Opšti cilj projekta: Unapređenje društveno-ekonomskog razvoja i socijalne inkluzije romske zajednice, posebno Romkinja (81,068.54 EUR)

 1. Udruženje Roma Braničevskog okruga i Opština Požarevac

Podrška obrazovnoj inkluziji Roma na svim nivoima obrazovanja i podrška samošapošljavanju u Požarevcu – “Naše pravo da živimo bolje”
Opšti cilj projekta: Unapređena obrazovna inkluzija i smanjenje siromaštva među Romima u Požarevcu (101,970.29 EUR)

 1. Centar za edukaciju Roma i Romski informativni centar – RIC

Uvođenje romskog jezika sa elementima nacionalne kulture u osnovne škole u Srbiji
Opšti cilj projekta: Obezbeđivanje socijalne inkluzije marginalizovanih grupa i zajednica sa jačanjem romske kulture, identiteta i aktivna društveno-ekonomska integracija Roma u srpsko društvo (134,832.30 EUR)

 1. Humanitarna organizacija “Dečje srce” i Srednja stručna škola Beograd

“Znati više, moći više!” – podrška obrazovnoj inkluziji mladih Roma
Opšti cilj projekta: Podrška socijalnoj i obrazovnoj inkluziji mladih Roma radi boljeg pristupa tržištu rada i mogućnosti zapošljavanja (130,446.63 EUR)

 1. World Vision Osterreich, Institut za Zapadni Balkan, Fondacija Agroinvest Srbija, Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača “Mihailo Palov” Vršac i Kulturno-informativni centar “Pralipe” Pirot

Predškolsko i osnovno obrazovanje Roma: stvaranje mogućnosti za veći nivo pohađanja i smanjenje stope napuštanja škole (RECI)
Opšti cilj projekta: Doprinos socijalnoj inkluziji Roma u srpsko društvo i doprinos smanjenju visoke stope nezaposlenosti i siromaštva među Romima (194,529.47 EUR)