Aktivnosti u okviru OBLASTI 1:

 • Spadaju u socijalni sektor i za cilj imaju pružanje podrške socijalnoj inkluziji ugroženih i grupa u teškom položaju u zajednici;
 • Potvrđuju posvećenost relevantnih institucionalnih donosilaca odluka obezbeđivanju održivosti predloženih usluga nakon završetka projekta; to će se ostvariti u formi obaveza navedenih u Lokalnom Akcionom Planu ili u Pismu o namerama, usvojenom od strane opštinskog veća. Ukoliko aplikant nije lokalna samouprava, pismo će jasno navesti postojanje dogovora o pružanju podrške aplikantu nakon uspostavljanja i pružanja usluge;
 • Obezbeđuju raspoloživost finansiranih usluga romskom stanovništvu uopšte, a posebno stanovnicima romskih naselja (uključenih kroz promotivne aktivnosti koje se sprovode u naseljima);
 • Integrišu sistem za praćenje poštovanja minimuma standarda u praksi (npr. ljudska prava), koji su odgovornost trećih lica (npr. organizacije civilnog društva).

Ciljevi projekata u okviru OBLASTI 1:

1. DALJE UNAPREĐENJE POSTOJEĆIH USLUGA

Ove aktivnosti će:

 • Predstavljati usluge za koje su određeni minimalni standardi i pružalac usluge (aplikant ili ko-aplikant) na nivou države;
 • Doprineti povećanju broja korisnika kojima je usluga dostupna za najmanje 30%. Gde je moguće, geografska pokrivenost uslugama će biti povećana za najmanje 20%;
 • Predvideti konkretne mere kojima će se osigurati održiva dostupnost usluga većem broju korisnika nakon završetka projekta.

2. AKTIVNOSTI USMERENE KA USPOSTAVLJANJU NOVIH USLUGA

Ove aktivnosti će:

 • Uspostaviti usluge koje su već dostupne u nekim delovima Srbije, u skladu sa usvojenim standardima formalizovanim od strane MINRZS, ali koje nedostaju u ciljnoj opštini;
 • Pokazati značaj usluge za predmetnu oblast planiranim obuhvatanjem najmanje 55% ciljnog stanovništva korisnika;
 • Biti dostupne u, poželjno je, ekonomski slabo razvijenim opštinama (npr. opštine koje spadaju u III i IV kategoriju razvijenosti na osnovu Uredbe o utvrđivanju jedinstvene liste razvijenosti regiona i jedinica lokalne samouprave za 2013. godinu).

3. AKTIVNOSTI KOJE PREDLAŽU RAZVOJ INOVATIVNIH USLUGA

Ove aktivnosti će:

 • Razviti inovativne i međusektorske usluge za koje još nisu utvrđeni standardi, u svrhu holističkog pristupa unapređenju kvaliteta života ugroženog stanovništva;
 • Uključiti najmanje dva od sledećih oblika pomoći: kućna nega, psihološka pomoć, dnevni boravak, medicinska pomoć, privremeni odmor, prihvatilište itd. Ove usluge će biti zasnovane na utvrđivanju protokola saradnje koji uključuju različite pružaoce usluga (npr. lokalne vlasti i zdravstveni centri; uključivanje zdravstvenih radnika u pružanje usluge; pružanje medicinske patronažne nege i zdravstvenih saveta itd.);
 • Pokazati da će predložene usluge omogućiti odgovor na potrebe ciljnog stanovništva, istovremeno ostvarujući uštedu u poređenju sa odgovarajućim „postojećim” uslugama;
 • Obuhvatiti sve pojedinačne korisnike što je barem jednako ili veće od ukupnog broja pojedinačnih korisnika obuhvaćenih odgovarajućim „postojećim” uslugama;
 • Navesti minimalne standarde kvaliteta.

Svi projekti u ovoj oblasti doprineće postizanju konkretnih ciljeva koji se mere sledećim pokazateljima:

 • 30% više korisnika socijalnih usluga u zajednici;
 • 20% više socijalnih usluga u zajednici;

Ukupni iznos doprinosa EU za 18 podržanih projekata u okviru ove oblasti je 2.874.848,29 EUR.

Podržani projekti:

 1. Gerontološki centar Kragujevac i Udruženje Viktorija

Palijativna nega i zbrinjavanje u lokalnoj zajednici
Opšti cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta života ljudi u terminalnoj fazi i iniciranje ideja za formiranje klastera (225,522.73 EUR)

 1. Opština Kovačica i Centar za socijalni rad Kovačica

Poboljšanje usluga u lokalnoj zajednici za osobe sa invaliditetom u Kovačici
Opšti cilj projekta: Podrška razvoju usluga u lokalnoj zajednici za mlade sa invaliditetom u Kovačici (155,989.56 EUR)

 1. Opšina Varvarin i Evrokontakt Kruševac

Kućna nega za dostojanstvenu starost
Opšti cilj projekta: Doprinos promociji socijalne inkluzije ugroženih i grupa u nepovoljnom položaju kroz pružanje održivih socijalnih usluga u zajednici na lokalnom nivou (152,970.54 EUR)

 1. Opština Batočina, Centar za socijalni rad Batočina, Rača i Lapovo“Šumadija“, Udruženje “Viktorija”, Opština Lapovo i Opština Rača

Usluge podrške i pomoći za starije
Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života starijih osoba na teritoriji pomenutih opština (179,399.32 EUR)

 1. Opština Ruma i Centar za socijalni rad Ruma

Podsticanje socijalne ikluzije mladih sa invaliditetom
Opšti cilj projekta: Doprinos unapređenju socijalne inkluzije i smanjenje siromaštva među mladima (26-40 godina starosti) sa invaliditetom u Rumi (197,771.29 EUR)

 1. Opština Irig, Humanitarna organizacija “Dečje srce” i Centar za socijalni rad Irig

Unapređenje socijalne inkluzije dece i odraslih sa invaliditetom kroz uvođenje nove socijalne usluge u zajednici u Opštini Irig
Opšti cilj projekta: Poboljšanje kvaliteta života dece, odraslih sa invaliditetom i njihovih porodica kroz podršku razvoja novih usluga u zajednici u Opštini Irig (161,218.97 EUR)

 1. Caritas Srbija, Opština Aleksinac, Opština Ražanj, Centar za socijalni rad Aleksinac, Centar za socijalni rad Ražanj

“SHARE” – Održiva kućna pomoć protiv socijalne isključenosti u ruralnim sredinama
Opšti cilj projekta: Unapređenje kvaliteta života socijalno ugroženih članova lokalne zajednice Aleksinca i Ražnja, smanjenje broja zahteva za upućivanje na rezidencijalni smeštaj (119,800.58 EUR)

 1. NVO “Familia”, Centar za porodični smeštaj i usvojenje Ćuprija, Centar za porodični smeštaj i usvajanje Kragujevac, Centar za porodični smeštaj i usvajanje Niš

Razvoj resornog centra za decu sa problemima u ponašanju i za njihove porodice
Opšti cilj projekta: Unapređenje socijalizacije i inkluzije dece sa problemima u ponašanju kroz uspostavljanje resornog centra za ovo pitanje (129,585.13 EUR)

 1. Udruženje “Kokoro”, Centar za socijalni rad Vranje, Gradski centar za socijalni rad Beograd, Centar za socijalni rad Bor, Udruženje “Nexus – Vranje” i Međunarodna mreža pomoći

“Promena na bolje”
Opšti cilj projekta: Doprinos socijalnoj inkluziji i smanjenje siromaštva dece i mladih sa problemima u ponašanju kroz primenu domaćeg Zakona o socijalnoj zaštiti i Strategije razvoja socijalne zaštite (180,907.07 EUR)

 1. Unija organizacija Srbije koje se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV/AIDS, Udruženje “Sunce”, Udruženje “Više od pomoći – AID+”, Udruženje “Žena+”, Udruženje “Stav +”, Udruženje “Crvena linija”, Udruženje “Centar AS” i Udruženje “Nova +”

Standardizacija pružanja socijalnih usluga u zajednici za osobe koje žive sa HIV u Srbiji
Opšti cilj projekta: Pružanje standardizovanih međusektorskih socijalnih usluga u zajednici osobama sa HIV u ciljnim gradovima (168,304.75 EUR)

 1. Opština Stara Pazova, Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Anton Skala” i Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Milan Petrović”

Razvoj inovativnih socijalnih usluga u zajednici u Staroj Pazovi
Opšti cilj projekta: Doprinos unapređenju kvaliteta života ugroženih grupa u Staroj Pazovi (198,087.46 EUR)

 1. Centar za integraciju mladih

Svratište za decu sa ulice u Beogradu
Opšti cilj projekta: Jačanje zaštite i aktivna podrška socijalnoj inkluziji najugroženije i socijalno isključene dece kroz širenje usluge svratišta za decu koja žive ili rade na ulicama grada Beograda, sa fokusom na 10 gradskih opština u Beogradu (189,805.95 EUR)

 1. Caritas Valjevo, Opština Lajkovac, Opština Ljig, Centar za socijalni rad “Solidarnost” Ljig i Opština Mionica

Za veću solidarnost za starije – klaster Kolubarskog okruga za kućnu negu
Opšti cilj projekta: Obezbeđivanje održivosti nege za starije osobe u ciljnim opštinama kako bi se smanjila potreba za akutnom i dugoročnom institucionalizacijom (127,041.78 EUR)

 1. Opština Bela Palanka i Centar za socijalni rad “Branko Milovanović – Ciga” Bela Palanka

“Dobra dela za udaljena sela”
Opšti cilj projekta: Unapređenje položaja starijih osoba i Roma stvaranjem uslova i mogućnosti za njihovu socijalnu inkluziju i smanjenje siromaštva (162,564.43 EUR)

 1. Grad Valjevo, Caritas Valjevo, Društvo za cerebralnu paralizu Valjevo i Centar za društveno-ekonomski razvoj

Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji
Opšti cilj projekta: Razvoj održivih usluga u zajednici u Zapadnoj Srbiji (123,974.46 EUR)

 1. Opština Bajina Bašta, Centar za socijalni rad Bajina Bašta i Udruženje dece sa smetnjama u razvoju i njihovih roditelja Bajina Bašta

“Ja imam san…”
Opšti cilj projekta: Socijalna inkluzija svih ugroženih grupa u Opštini Bajina Bašta (185,526.11 EUR)

 1. Udruženje “Prevent”, Pokrajinski zavod za socijalnu zaštitu, Novi Sad Humanitarni centar “Rozkoš bez rizika”

Usluge u zajednici za seksualne radnice u Novom Sadu
Opšti cilj projekta: Doprinos razvoju sistema socijalne zaštite sa višim nivoom socijalne inkluzije, boljom zdravstvenom zaštitom i manjom stigmatizacijom i diskriminacijom seksualnih radnica koje pripadaju jednoj od marginalizovanih grupa kojima je najteže pomoći (110,764.04 EUR)

 1. Udruženje “Duga”, Opština Ada, Opština Pećinci, Opština Sremska Mitrovica i Opština Ruma

Veća efikasnost socijalnih usluga kroz međuopštinsku saradnju i promovisanje aktivacije (radni odnos) ugroženih grupa na lokalnom nivou
Opšti cilj projekta: Promovisanje efikasnog korišćenja resursa kroz uspostavljanje partnerstava različitih zainteresovanih strana uključenih u pružanje podrške ugroženim grupama (105,614.12. EUR)