Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu je projekat koji finansira Evropska Unija, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji. Glavni institucionalni korisnik ovog projekta je Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja i zajedno sa Jedinicom za upravljanje projektom nadgleda celokupno sprovođenje projekta.

Opšti cilj projekta je podrška merama socijalne inkluzije i razvoj obima i kvaliteta socijalnih usluga u zajednici za ugrožene i grupe u teškom položaju, uključujući Rome. U opštem kontekstu, projekat ima 3 posebna cilja:

  • Jačanje institucionalnih kapaciteta na nacionalnom i lokalnom nivou radi upravljanja merama politike socijalne inkluzije u zemlji;
  • Razvoj socijalnih usluga u zajednici za ugrožene grupe;
  • Podrška sprovođenju inicijativa aktivne inkluzije romskog stanovništva.

Prvi cilj će biti postignut pružanjem tehničke podrške Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u formulisanju, sprovođenju, praćenju i ocenjivanju sprovođenja relevantnih mera socijalne politike, kao i pružanjem podrške pružaocima socijalnih usluga u zajednici u formulisanju i sprovođenju odgovarajućih i adekvatnih operativnih rešenja za praktičnu primenu mera politike i strateških indikacija formulisanih na nacionalnom nivou. Drugi i treći cilj projekta biće postignuti pružanjem podrške uspešnom sprovođenju aktivnosti odabranih projekata u okviru 2 glavne grupe projekata, uz ukupno učešće EU od 4.331.275,56 EUR:

  1. OBLAST 1 – Socijalne usluge u zajednici za ugrožene grupe – 5 klaster projekata i 13 inicijativa socijalne zaštite (ukupni iznos doprinosa EU je 2.874.848,29 EUR)
  2. OBLAST 2 – Inicijative aktivne inkluzije romskog stanovništva – 10 projekata (ukupni iznos doprinosa EU je 1.456.427,27 EUR)

Ukupno je podržano 28 projekata, a EU je u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja dodelila 28 grantova za 36 gradova  i opština u Srbiji.

Krajnji korisnici projekta su građani Srbije – trenutni i budući korisnici sistema socijalne zaštite, pripadnici romske nacionalne manjine i druge ugrožene grupe, kao i krajnji korisnici projekata podržanih u okviru grant šeme EU.

Projekat će imati uticaj na šire domaće stanovništvo i lokalnu zajednicu u smislu obezbeđivanja boljeg kvaliteta života. Očekuje se pozitivan uticaj na budžet (kroz smanjena potraživanja za pomoć porodičnim prihodima, jednokratnu novčanu pomoć itd.). U načelu, projekat će doprineti boljem ostvarivanju osnovnih ljudskih prava. Podstaći će integrisane modele pružanja usluga sa ciljem rešavanja socijalne inkluzije na sveobuhvatni način, sledeći među-sektorski pristup koji uključuje socijalnu zaštitu, obrazovanje, zdravstvenu zaštitu i stanovanje, posebno za one koji se suočavaju sa višestrukim društveno-ekonomskim problemima kao što su Romi.

Tehničku pomoć i formiranje Jedinice za upravljanje projektom obezbeđuje konzorcijum EPTISA Servicios de Ingenieria S.L. (ES), Eptisa D.O.O. (SR)  and WYG international (UK).