Kruševac, 11. jun 2016. godine

U Kruševcu, u okviru projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”

je održana manifestacija pod nazivom Vidovdanski eko-dan „Kruševac-zeleni grad“ u ukviru koje se projekat Osnažti predstavio aktivnošću „Igre bez granica – Uključi se!“, koja je deo projekta “Osnažiti! Društveno-ekonomska inkluzija Roma i najsiromašnijeg seoskog stanovništva kroz proces reciklaže“

Projekat Osnažiti! Je finansiran od strane Evropske Unije, a sprovode ga Javno komunalno preduzeće Kruševac kao nosilac projekta i Grad Kruševac i OCD Treehouse kao partneri, uz podršku Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kao glavnog korisnika projekta. Ova aktivnost je deo projekta “Podrška Evropske unije inkluzivnom društvu”, koju EU finasira sa 5.4 miliona evra, a koji sprovodi Delegacija Evropske unije u Republici Srbiji u saradnji sa Ministarstvom za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.

Projekat „Osnažiti“ je usmeren prema romskoj populaciji i najsiromašnijem seoskom stanovništvu, i u toku projekta je predviđeno niz aktivnosti vazanih prvenstveno za njihovo zapošljavanje i edukaciju. Opšti cilj projekta je poboljšanje ekonomske i društvene uključenosti Roma i najugroženijeg seoskog stanovništva. U saradnji sa stručnim službama koje se bave problemima nezaposlenosti, JKP Kruševac, Grad Kruševac i Udruženje Treehouse će raditi na jačanju i legitimizaciji uloge neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u sektoru reciklaže kroz uspostavljanje i jačanje operativnih partnerstva između JKP Kruševac, operatera i mreža u privatnom sektoru, sa ciljem da postanu formalni sakupljači komunalnog otpada u identifikovanim oblastima.

Još jedna važna projektna aktivnost je pokretanje modela „Seoski reciklažni operater“ kojom će se obuhvatiti socijalna kategorija nezaposlenih i ugroženih porodica u seoskim mesnim zajednicama oko Kruševca. Projektom je planirana nabavka opreme za sakupljanje za neformalne sakupljače i seoske operatere, kao i edukativene radionice o tržištu sekundarnih sirovina i zaštiti na radu.

Kroz projekat je planiran i program mentorstva i zapošljavanja mladih obrazovanih Roma, koji će raditi sa projektnim timom na sprovođenju projektnih aktivnosti, sa akcentom na rad sa romskom decom u van-nastavnim aktivnostima posvećenim njihovom boljem razumevanju školskog gradiva, uključivanju u razne druge sportske, zabavne i rekreativne aktivnosti. Ovaj vid podrške će doprineti boljim rezultatima u redovnom školovanju. Takođe biće redovno organizovane i radionice za romsku i neromsku decu predškolskog i školskog uzrasta, kako u romskim naseljima, tako i u školama uz podršku romskih pedagoških asistenata i drugih relevantnih stručnjaka.

U okviru projekta biće organizovano i niz događaja koji će omogućiti učešće romske i šire populacije, kao što je obeližavanje međunarodnih praznika, i niz drugih aktivnosti o kojim će biti obavešteno stanovništvo putem lokalnih medija u toku 24 meseca realizacije projekta.

U okviru tradicionalnih vidovdanskih svečanosti, 11 juna 2016. godine je organizovan Vidovdanski eko dan „Kruševac- zeleni grad“, sa programom koji je trajao od 17:00 – 20:00, u centru Kruševca, na platou ispred Doma Sindikata. Projektni tim „Osnažiti“ je organizovao aktivnost „Igre bez granica- Uključi se!“ koje su se sastojale od eko, sportskih i društvenih igara, koje za cilj imaju uključivanje dece romske nacionalnosti u vannastavne aktivnosti kroz druženje sa decom koji su članovi sportskih klubova iz Kruševca. Cilj ove aktivnosti je bio zbližavanje dece različitih nacionalnosti kroz sport i igru, i promocija multikulturalnosti. Tim Osnažiti je paralelno organizovao i sakupljanje polovnih dečijih igračaka koje su na kraju manifestacije donirane SOŠO „Veselin Nikolić“ iz Kruševca, i mesnim romskim odborima iz Kruševca, za najugroženije romske porodice. Organizovanjem ovakvih aktivnosti želeli smo da promovišemo interkulturalnost uz uvažavanje različitosti i razvijanje tolerantnosti.

Ovim putem pozivamo građane i zainteresovane da se ukljuće u projektne aktivnosti da se jave direktno projektnom timu.
Za dodatne informacije nas možete kontaktirati na telefon: 037/204 206, 063/236 867, istevanovic@treehouse-serbia.org

Kontakt osoba: Ivana Stevanović Hempfling, menadžer projekta

Trajanje projekta “Osnažiti“ je 24 meseca a ukupna vrednost projekta je €200,991.75У